.

ഇടക്കൊച്ചി : ഓശന പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങൾ സെൻ്റ്. മേരീസ് ദേവാലയത്തിൽ നടന്നു.

ഇടക്കൊച്ചി : ആഘോഷങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വികാരി ഫാ. റാഫി കൂട്ടുങ്കൽ ലൈഫ്കൊച്ചിയോട് പങ്കുവെച്ചു. വാർത്തയുമായി ലൈഫ്കൊച്ചി റിപ്പോർട്ടർ റിഡ്ജൻ റിബല്ലോ.

LifeKochi Web Desk | March 24, 2024, 7:25 p.m. | Edakochi