.

കൂത്താട്ടുകുളം : എംസി റോഡിൽ ഉപ്പുകണ്ടം ജംഗ്ഷന് സമീപം "ഓൾഡ് സ്കൂൾ ടീ" തുറന്നു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.

കൂത്താട്ടുകുളം : എൽദോസ് ജോയ് പാർട്ണർ, ബേബി കീരാംതടം കൗൺസിലർ, സിനി കോമഡി ആർട്ടിസ്റ്റ് അബ്ബാസ് എന്നിവർ ലൈഫ്കൊച്ചിയോട് സംസാരിക്കുന്നു. വാർത്തയുമായി ലൈഫ്കൊച്ചി റിപ്പോർട്ടർ ലോട്ടസ്.

LifeKochi Web Desk | April 1, 2024, 12:28 a.m. | Koothattukulam