.

കൂത്താട്ടുകുളം : എസ്.എസ്.എൽ.സി.പരീക്ഷകൾ അവസാനിച്ചു.

കൂത്താട്ടുകുളം : ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികൾ, സ്കൂൾ ഹെഡ്മിസ്ട്രെസ് എം ഗീതാദേവി എന്നിവർ ലൈഫ്കൊച്ചിയോട് സംസാരിക്കുന്നു. വാർത്തയുമായി ലൈഫ്കൊച്ചി റിപ്പോർട്ടർ ലോട്ടസ്.

LifeKochi Web Desk | March 25, 2024, 7:24 p.m. | Koothattukulam