.

കൂത്താട്ടുകുളം : കിഴകൊമ്പ് പിൻമറ്റം ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ മീന പൂര മഹോത്സവത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം.

കൂത്താട്ടുകുളം : പൂര വിശേഷങ്ങൾ ശാന്തി സുരേഷ് അമ്പാട്ട് ലൈഫ്കൊച്ചിയോട് പങ്കുവെക്കുന്നു. വാർത്തയുമായി ലൈഫ്കൊച്ചി റിപ്പോർട്ടർ ലോട്ടസ്.

LifeKochi Web Desk | March 23, 2024, 5:42 p.m. | Koothattukulam